人教版二年级上册语文第六单元练习题

温柔似野鬼°
508次浏览
2020年08月02日 00:35
最佳经验
本文由作者推荐

柯棣华医学院-估分选大学


人教版二年级上册语文第六单元练习题
一、看拼音、写汉字。
yǒng yuǎn pín fù měi chǒu wēn nuǎn zhù rãn wãi lâ fâng xiàn
( ) ( ) ( ) ( ) ( )( )
xuě zhōng sîng tàn mǎ liáng xún zhǎo shēn tǐ shí wù kū shēng cāo chǎng
( )( )( )( )( )( ) ( )
zuï tiān mâi mei xuã xiào shū bāo bāng zhù dú shū shào nián
( ) ( ) ( ) ( )( )( )( )
ãr tïng kāi shǐ gū niang rãn rãn xiàn chū yì diǎn ài rãn jiān yǒng
( ) ( ) ( ) ( )(
yuǎn shì chūn tiān bìng chuáng hù kǒu kāi zhāng zhōu wãi tǐ cāo
) ( ) ( )( )( ) ( )
yōu liáng kū nào chãng kâ wāng yáng hã chù xiāng yīn shào xiào
( )( )( )( )( )( ) ( )
Xiáng shí wēn bǎo sì zhōu yà zhōu xún shí shuāng shǒu kū qì
( ) ( )( )( )( ) ( )( )
liáng hǎo guǎng chǎng liǎng fân qíng lǎng kâ rãn shuǐwāngwāng
( ) ( ) ( )( )( )( )
二、给加点的字选择正确的读音,在正确的读音下面画“——”。
欲望(yǜ yù) 潭水(tān tán) 赠送(zâng zhâng) 踏步(dà tà)
....
少年(shǎo shào) 多少(shǎo shào) 少女(shǎo shào) 看见(kàn kān)
....
看家(kàn kān) 照看(kàn kān) 假如(jià jiǎ) 假期(jià jiǎ)
....
还要(huán hái) 还书(huán hái) 睡觉(juã jiào) 觉醒(juã jiào)
....
一角(jiǎo juã) 角色(jiǎo juã) 怀恨(hâng hân) 热忱(chãn cãn)
...
沙漠(mâ mî) 线索(shuǒ suǒ) 饥饿(î â) 粗细(chū cū)
....
则(zhã zã) 羡(xuàn xiàn) 纱(sā shā) 慕(mî mù)
粉(fěng fěn) 信(xìng xìn) 恨(hân hâng) 纸船(zǐ zhǐ)

三、选字、词或者拼音填空
饥 机
飞( ) ( )饿 充( ) ( )器
包 报 保 抱 饱 宝
拥( ) 书( ) ( )贝 ( )纸 ( )护 吃( )
jiǎ jià huán hái
1、如果明天放假( ),我还( )想去图书馆。
..
2、假( )如我有一支神笔,我要还( )西西一个健康的身体。
..
3、借别人的东西要记得按时归还( )。

4、几年不见了,他还( )是老样子。

hǎo hào
1、阿英妹妹很好( )学。

2、把买衣服的钱省下来,可以买好( )多书。

四、读课文,记一记,写出反义词。


1、美对( ) 爱对( ) 真诚对( ) 冷漠对( )
( )对富 ( )对暖 饥寒对( ) ( )对贡献
2、虚心使人进步,骄傲使人( )。
..
3、取人之长,补己之( )。

4、原来,自己洗衣服很容易,不像我想象的那么( )。
..
5、我长得高而胖,他长得( )而( )。
..
6、长对( ),粗对( ),正对( ),来对( ),马虎对( ),丑陋
对( )。
五、我会读,我会连。
1、红红的 地方 2、饿得 等待
健康的 太阳 苦苦 身子
寒冷的 身体 缩着 叹息
遥远的 北风 轻轻 哭泣
4、动听的 桃花 5、心爱的 身体
粉红的 姑娘 寒冷的 眼光
美丽的 眼光 遥远的 北风
羡慕的 歌声 羡慕的 地方
健康的 裙子
7、《锄禾》 李白 李白乘舟将欲行
《赠汪伦》 苏轼 春眠不觉晓
《山行》 李绅 荷尽已无擎雨盖
《赠刘景文》 杜牧 锄禾日当午
《春晓》 孟浩然 远上寒山石径斜
六、在括号里填入恰当的词语。
优美的( ) ( )的羽毛
健康的( ) ( )的泪水
宽阔的( ) ( )的原野
茂盛的( ) ( )的孩子
遥远的( ) ( )的小树
轻轻地( ) ( )的北风
快活地( ) ( )的太阳
( )的小鸟 ( )的节日
( )的眼光 ( )的妈妈
( )地躺着 ( )地问候
( )地飘着 ( )地看着
天南地( ) 三长两( )
里应( )合 一( )神笔
一( )好腿 一( )草地
七、连词成句,并加上标点。
1、好了 心情 许多 科利亚 一下子

2、本领 跳 猴子 苦练 兔子 的

3、一张 日记
一则 神笔
一条 笑脸
一枝 裙子
6、静静地 打开
呆呆地 成长
快活地 躺着
迫不及待地 检查
仔细地 望着
8、少小 家乡话的口音
乡音 毛发稀疏
将欲 年幼的时候
鬓毛衰 比不上
不及 就要
一( )围巾
一( )裙子
一( )礼物
一( )闪电
一( )气球
一( )病房
一( )病床
一( )窗户
一( )天空
( )地望着
( )地打开
七上八( )
一( )飞燕
一( )桌子
3、送给 你 这是 书包 我 的 吗 新

4、妹妹 我家 来了 昨天 到

5、红着 一点一点 脸 升 太阳 地 起来

6、是不是 阿英 小姑娘 苗族

7、英雄 航天 了不起 啊 真是

8、望着 科利亚 笑了 高兴地 窗外

9、小白兔 一只 在草丛里 玩耍

10、看到 妈妈 成绩单 我的 笑了 高兴地
八、照样子,写句子
例:我要给窗前的小树画一个红红的太阳。
1、我要给树上的小鸟画( )。
2、我要给( )画( )。
例:一辆汽车开过来。(红色的、 飞快地)
一辆红色的汽车飞快地开过来。
1、一个气球飘了上来。(红色的、 摇摇摆摆地)

2、妹妹对我笑起来。(可爱的、 甜甜地)

例:我心里很高兴。(我心里高兴极了)。
1、校园很美丽。( )。
例:小鸟在天上飞。(叽叽喳喳的小鸟在天上自由自在地飞。)
1、小鱼在河里游来游去。( )。
例:我在父母的呵护下快乐地成长。
1、我在本子上( )。
2、我在( )。
参考答案:1、我在本子上愉快地写下自己的美好心愿。2、我早沙滩上很快地堆了一座房子。
例:妈妈把礼物分成两份。
(礼物被妈妈分成两份。)
1、 一阵大风把丝刮断了。

2、我把书补好了。

例:气球上画着一张小脸。(可爱的)
气球上画着一张可爱的小脸。
1、同学们唱起了歌。(动听的)

2、科利亚望着窗外笑了。(高兴地)3、小红在写作业。(认真地)
九、比一比、组词
客( ) 汪( ) 何( ) 音( )
容( ) 注( ) 河( ) 意( )
机( ) 永( ) 抱( ) 暖( )
饥( ) 泳( ) 饱( ) 爱( )
份( ) 分( ) 清( ) 场( )
粉( ) 纷( ) 晴( ) 汤( )
澡( ) 豆( ) 猜( ) 始( )
操( ) 逗( ) 请( ) 台( )
十、快乐阅读
(一) 送温暖
小 松鼠生病住院了,小动物们都来看望她。小猴带桃子,小蜜蜂送蜂蜜,小白兔送白
菜,小牛送牛奶。百灵 鸟唱起歌:“祝你快快好起来!”黄鹂也亮开嗓子:“祝你回到我们中
间来。”小松鼠看着满屋子的伙伴 ,激动地流下来眼泪。
1、 填空。
( )生病住院,( )( )( )( )( )( )
豆来看望她。
2、 选择,在正确答案的括号里打“√”。
小松鼠为什么流泪了?
A、小松鼠觉得身体不舒服。( )
B、小松鼠觉得小伙伴们对她太好了,很激动。( )
3、读了这个小故事,你想说点什么?


(二)小果树生病了
小果树生病了,小动物们真着急呀!
啄木鸟医生细心诊断了每一根树枝 ,梅发现一条害虫。小兔子把树下的杂草拔得干干
净净。小熊为小果树撒了很多肥料。小象给小果树浇许 多水。
可小果树还是一副没精打采的样子。怎么办呢?小动物们直发愁。
这时,小果树有气 无力地说话了:“谢谢大家!我生病是因为我脚下的土太硬了,我根
本就吸收不到水分和养料。” 几只蚯蚓从土里钻出来,对小果树说:“让我们来帮你。”他们钻到小果树脚下的土里,
用力地钻呀 ,把泥土钻得又松又软。
从此,小果树快乐地长啊长,没多久,就开满了鲜艳的花朵。小动物们围着小 果树唱
啊唱,开心极了。
1、 在括号里填上合适的词语。
( )地诊断 ( )地长 ( )地说话 ( )钻
2、 小果树生了什么病?在文中找到相关的句子,用“————”画出来。
3、 小果树生病了,动物们室怎样帮助它的?
啄木鸟(细心地诊断每一个树枝)。
小兔子( )。
小熊( )。


小象( )。
蚯蚓( )。
4、 开满了花朵的小果树,会对朋友说些什么?请把下面的句子补充完整。
小果树( )地说:“( )!”


人教版二年级上册语文第六单元练习题
一、看拼音、写汉字。
yǒng yuǎn pín fù měi chǒu wēn nuǎn zhù rãn wãi lâ fâng xiàn
( ) ( ) ( ) ( ) ( )( )
xuě zhōng sîng tàn mǎ liáng xún zhǎo shēn tǐ shí wù kū shēng cāo chǎng
( )( )( )( )( )( ) ( )
zuï tiān mâi mei xuã xiào shū bāo bāng zhù dú shū shào nián
( ) ( ) ( ) ( )( )( )( )
ãr tïng kāi shǐ gū niang rãn rãn xiàn chū yì diǎn ài rãn jiān yǒng
( ) ( ) ( ) ( )(
yuǎn shì chūn tiān bìng chuáng hù kǒu kāi zhāng zhōu wãi tǐ cāo
) ( ) ( )( )( ) ( )
yōu liáng kū nào chãng kâ wāng yáng hã chù xiāng yīn shào xiào
( )( )( )( )( )( ) ( )
Xiáng shí wēn bǎo sì zhōu yà zhōu xún shí shuāng shǒu kū qì
( ) ( )( )( )( ) ( )( )
liáng hǎo guǎng chǎng liǎng fân qíng lǎng kâ rãn shuǐwāngwāng
( ) ( ) ( )( )( )( )
二、给加点的字选择正确的读音,在正确的读音下面画“——”。
欲望(yǜ yù) 潭水(tān tán) 赠送(zâng zhâng) 踏步(dà tà)
....
少年(shǎo shào) 多少(shǎo shào) 少女(shǎo shào) 看见(kàn kān)
....
看家(kàn kān) 照看(kàn kān) 假如(jià jiǎ) 假期(jià jiǎ)
....
还要(huán hái) 还书(huán hái) 睡觉(juã jiào) 觉醒(juã jiào)
....
一角(jiǎo juã) 角色(jiǎo juã) 怀恨(hâng hân) 热忱(chãn cãn)
...
沙漠(mâ mî) 线索(shuǒ suǒ) 饥饿(î â) 粗细(chū cū)
....
则(zhã zã) 羡(xuàn xiàn) 纱(sā shā) 慕(mî mù)
粉(fěng fěn) 信(xìng xìn) 恨(hân hâng) 纸船(zǐ zhǐ)

三、选字、词或者拼音填空
饥 机
飞( ) ( )饿 充( ) ( )器
包 报 保 抱 饱 宝
拥( ) 书( ) ( )贝 ( )纸 ( )护 吃( )
jiǎ jià huán hái
1、如果明天放假( ),我还( )想去图书馆。
..
2、假( )如我有一支神笔,我要还( )西西一个健康的身体。
..
3、借别人的东西要记得按时归还( )。

4、几年不见了,他还( )是老样子。

hǎo hào
1、阿英妹妹很好( )学。

2、把买衣服的钱省下来,可以买好( )多书。

四、读课文,记一记,写出反义词。


1、美对( ) 爱对( ) 真诚对( ) 冷漠对( )
( )对富 ( )对暖 饥寒对( ) ( )对贡献
2、虚心使人进步,骄傲使人( )。
..
3、取人之长,补己之( )。

4、原来,自己洗衣服很容易,不像我想象的那么( )。
..
5、我长得高而胖,他长得( )而( )。
..
6、长对( ),粗对( ),正对( ),来对( ),马虎对( ),丑陋
对( )。
五、我会读,我会连。
1、红红的 地方 2、饿得 等待
健康的 太阳 苦苦 身子
寒冷的 身体 缩着 叹息
遥远的 北风 轻轻 哭泣
4、动听的 桃花 5、心爱的 身体
粉红的 姑娘 寒冷的 眼光
美丽的 眼光 遥远的 北风
羡慕的 歌声 羡慕的 地方
健康的 裙子
7、《锄禾》 李白 李白乘舟将欲行
《赠汪伦》 苏轼 春眠不觉晓
《山行》 李绅 荷尽已无擎雨盖
《赠刘景文》 杜牧 锄禾日当午
《春晓》 孟浩然 远上寒山石径斜
六、在括号里填入恰当的词语。
优美的( ) ( )的羽毛
健康的( ) ( )的泪水
宽阔的( ) ( )的原野
茂盛的( ) ( )的孩子
遥远的( ) ( )的小树
轻轻地( ) ( )的北风
快活地( ) ( )的太阳
( )的小鸟 ( )的节日
( )的眼光 ( )的妈妈
( )地躺着 ( )地问候
( )地飘着 ( )地看着
天南地( ) 三长两( )
里应( )合 一( )神笔
一( )好腿 一( )草地
七、连词成句,并加上标点。
1、好了 心情 许多 科利亚 一下子

2、本领 跳 猴子 苦练 兔子 的

3、一张 日记
一则 神笔
一条 笑脸
一枝 裙子
6、静静地 打开
呆呆地 成长
快活地 躺着
迫不及待地 检查
仔细地 望着
8、少小 家乡话的口音
乡音 毛发稀疏
将欲 年幼的时候
鬓毛衰 比不上
不及 就要
一( )围巾
一( )裙子
一( )礼物
一( )闪电
一( )气球
一( )病房
一( )病床
一( )窗户
一( )天空
( )地望着
( )地打开
七上八( )
一( )飞燕
一( )桌子
3、送给 你 这是 书包 我 的 吗 新

4、妹妹 我家 来了 昨天 到

5、红着 一点一点 脸 升 太阳 地 起来

6、是不是 阿英 小姑娘 苗族

7、英雄 航天 了不起 啊 真是

8、望着 科利亚 笑了 高兴地 窗外

9、小白兔 一只 在草丛里 玩耍

10、看到 妈妈 成绩单 我的 笑了 高兴地
八、照样子,写句子
例:我要给窗前的小树画一个红红的太阳。
1、我要给树上的小鸟画( )。
2、我要给( )画( )。
例:一辆汽车开过来。(红色的、 飞快地)
一辆红色的汽车飞快地开过来。
1、一个气球飘了上来。(红色的、 摇摇摆摆地)

2、妹妹对我笑起来。(可爱的、 甜甜地)

例:我心里很高兴。(我心里高兴极了)。
1、校园很美丽。( )。
例:小鸟在天上飞。(叽叽喳喳的小鸟在天上自由自在地飞。)
1、小鱼在河里游来游去。( )。
例:我在父母的呵护下快乐地成长。
1、我在本子上( )。
2、我在( )。
参考答案:1、我在本子上愉快地写下自己的美好心愿。2、我早沙滩上很快地堆了一座房子。
例:妈妈把礼物分成两份。
(礼物被妈妈分成两份。)
1、 一阵大风把丝刮断了。

2、我把书补好了。

例:气球上画着一张小脸。(可爱的)
气球上画着一张可爱的小脸。
1、同学们唱起了歌。(动听的)

2、科利亚望着窗外笑了。(高兴地)3、小红在写作业。(认真地)
九、比一比、组词
客( ) 汪( ) 何( ) 音( )
容( ) 注( ) 河( ) 意( )
机( ) 永( ) 抱( ) 暖( )
饥( ) 泳( ) 饱( ) 爱( )
份( ) 分( ) 清( ) 场( )
粉( ) 纷( ) 晴( ) 汤( )
澡( ) 豆( ) 猜( ) 始( )
操( ) 逗( ) 请( ) 台( )
十、快乐阅读
(一) 送温暖
小 松鼠生病住院了,小动物们都来看望她。小猴带桃子,小蜜蜂送蜂蜜,小白兔送白
菜,小牛送牛奶。百灵 鸟唱起歌:“祝你快快好起来!”黄鹂也亮开嗓子:“祝你回到我们中
间来。”小松鼠看着满屋子的伙伴 ,激动地流下来眼泪。
1、 填空。
( )生病住院,( )( )( )( )( )( )
豆来看望她。
2、 选择,在正确答案的括号里打“√”。
小松鼠为什么流泪了?
A、小松鼠觉得身体不舒服。( )
B、小松鼠觉得小伙伴们对她太好了,很激动。( )
3、读了这个小故事,你想说点什么?


(二)小果树生病了
小果树生病了,小动物们真着急呀!
啄木鸟医生细心诊断了每一根树枝 ,梅发现一条害虫。小兔子把树下的杂草拔得干干
净净。小熊为小果树撒了很多肥料。小象给小果树浇许 多水。
可小果树还是一副没精打采的样子。怎么办呢?小动物们直发愁。
这时,小果树有气 无力地说话了:“谢谢大家!我生病是因为我脚下的土太硬了,我根
本就吸收不到水分和养料。” 几只蚯蚓从土里钻出来,对小果树说:“让我们来帮你。”他们钻到小果树脚下的土里,
用力地钻呀 ,把泥土钻得又松又软。
从此,小果树快乐地长啊长,没多久,就开满了鲜艳的花朵。小动物们围着小 果树唱
啊唱,开心极了。
1、 在括号里填上合适的词语。
( )地诊断 ( )地长 ( )地说话 ( )钻
2、 小果树生了什么病?在文中找到相关的句子,用“————”画出来。
3、 小果树生病了,动物们室怎样帮助它的?
啄木鸟(细心地诊断每一个树枝)。
小兔子( )。
小熊( )。


小象( )。
蚯蚓( )。
4、 开满了花朵的小果树,会对朋友说些什么?请把下面的句子补充完整。
小果树( )地说:“( )!”

田园风光作文-公务员初任培训考试


关于健康的手抄报-新品发布会主持词


人才工作总结-翔是什么意思


味道作文-好习惯伴我成长手抄报


京剧生旦净末丑-大学生实习心得


说好普通话写好规范字-春节法定假日几天


求职个人简介范文-实验室工作计划


人生价值的名言-全国助残日