小学单词表汇总

绝世美人儿
896次浏览
2021年01月04日 23:55
最佳经验
本文由作者推荐

朝鲜和韩国的关系-关于田园风光的诗

2021年1月4日发(作者:万荣恩)


小学三---六年级单词汇总
三年级
a(an) 一;一个
am 是 [æm, əm]
apple 苹果 [ˈæpəl]
are 是 [ɑː; ə]
autumn 秋天 [ˈɔːtəm]
banana 香蕉 [bəˈnɑːnə]
beautiful 美丽的 [ˈbjuːtɪfʊl]
bed 床 [bɛd]
big 大的 [bɪɡ]
blackboard 黑板 [ˈblækˌbɔːd]
book 书 [bʊk]
boy 男孩 [bɔɪ]
brother 哥哥;弟弟 [ˈbrʌðə]
cat 猫 [kæt]
chair 椅子 [tʃɛə]
clean 打扫(干净) [kliːn]
close 关上 [kləʊs]
cold 寒冷的 [kəʊld]
cool 凉爽的 [kuːl]
dad 爸爸 [dæd]
desk 书桌 [dɛsk]
dog 狗 [dɒɡ]
door 们 [dɔː]
ear 耳朵 [ɪə]
eight 八 [eɪt]
eye 眼睛 [aɪ]
face 脸 [feɪs]
fat 胖的 [fæt]
father 父亲;爸爸 [ˈfɑːðə]
fine 健康的;身体很好的 [faɪn;
ˈfiːneɪ]
fish 鱼 [fɪʃ]
five 五 [faɪv]
four 四 [fɔː]
friend 朋友 [frɛnd]
girl 女孩 [ɡɜːl]
good 好的 [ɡʊd]
goodbye 再见 [ˌɡʊdˈbaɪ]
hair 头发 [hɛə]
he 他 [hi:]
hello (打招呼)喂,你好
[hɛˈləʊ]
here 这里 [hɪə]
hi (打招呼)喂,嗨 [haɪ]
hot 炎热的 [hɒt]
how many (问数量)多少 [haʊ
ˈmɛnɪ]
how much (问价钱)多 [haʊ
mʌtʃ]
I 我 [ai]
in 在(某时间)内 [ɪn]
is 是 [ɪz]
it 它 [ɪt]
its 它的 [ɪts]
late 迟到 [leɪt]
long 长的 [lɒŋ]
look 看 [lʊk]
look at 看 [lʊk æt]
me 我 [mi:]
Miss 小姐 [mɪs]
mother 母亲;妈妈 [ˈmʌðə]
mouse 老鼠(复数mice) [maus]
mouth 口;嘴巴 [maʊθ; maʊð]
Mr 先生 [ˈmɪstə]
Mrs 太太 [ˈmɪsɪz]
mum 妈妈 [mʌm]
my 我的 [maɪ]
nine 九 [naɪn]
no 不;不是 [nəʊ]
nose 鼻子 [nəʊz]
not 不是 [nɒt]
one 一 [wʌn]
open 打开 [ˈəʊpən]
orange 桔子 [ˈɒrɪndʒ]
pear 梨 [pɛə]
pen 钢笔 [pɛn]
pencil 铅笔 [ˈpɛnsəl]
please 请 [pliːz]
rabbit 兔子 [ˈræbɪt]
ruler 尺子 [ˈruːlə]
schoolbag 书包 ['sku:lbæg]
seven 七 [ˈsɛvən]
she 她 [ʃiː]
short 矮的;短的 [ʃɔːt]
1 14


sister 姐姐;妹妹 [ˈsɪstə]
six 六 [sɪks]
small 小的 [smɔːl]
spring 春天 [sprɪŋ]
summer 夏天 [ˈsʌmə]
tail 尾巴 [teɪl]
tall 高的 [tɔːl]
ten 十 [tɛn]
thank 谢谢 [θæŋk]
the (表示特指) [ðə; ðɪ]
these 这些 [ðiːz]
they 它们;他们;她们 [ðeɪ]
thin 瘦的 [θɪn]
this 这;这个 [ðɪs]
three 三 [θriː]
two 二 [tuː]
warm 温暖的 [wɔːm]
what 什么 [wɒt]
who 谁 [huː]
window 窗;窗户 [ˈwɪndəʊ]
winter 冬天 [ˈwɪntə]
yes 是;对 [jɛs]
you 你;你们 [juː]
your 你的;你们 [jɔː]
afraid (of) 害怕…… [əˈfreɪd]
and 和;同 [ænd]
arm 手臂 [ɑːm]
at home 在家 [æt həʊm]
bad 坏的 [bæd]
ball 球 [bɔːl]
bear 熊 [bɛə]
bike 自行车 [baɪk]
birthday 生日 [ˈbɜːθˌdeɪ]
biscuit 饼干 [ˈbɪskɪt]
black 黑色的 [blæk]
blue 蓝色的 [bluː]
body 身体 [ˈbɒdɪ]
bread 面包 [brɛd]
breakfast 早餐 [ˈbrɛkfəst]
bus 公共汽车;巴士 [bʌs]
bye 再见 [baɪ]
cake 蛋糕 [keɪk]
can 能 [kæn]
candy 糖果 [ˈkændɪ]
car 小汽车 [kɑː]
card 卡;卡片 [kɑːd]
child 孩子(复数children)
[tʃaɪld]
colour 颜色 [ˈkʌlə]
come in 进来 [kʌm ɪn]
cow 母牛 [kaʊ]
cup 杯子 [kʌp]
dance 跳舞 [dɑːns]
day 天;日 [deɪ]
dear 亲爱的 [dɪə]
do 做 [du]
egg 蛋 [ɛɡ]
elephant 象 [ˈɛlɪfənt]
farm 农场 [fɑːm]
flower 花 [ˈflaʊə]
foot 脚;足(复数feet) [fʊt]
for 给;为了 [fɔː]
fun 乐趣 [fʌn]
go 去;走 [gəʊ]
grass 草 [ɡrɑːs]
great 很好的;很棒的 [ɡreɪt]
green 绿色的 [ɡriːn]
hand 手 [hænd]
have 有 [hæv]
head 头 [hɛd]
hear 听见 [hɪə]
horse 马 [hɔːs]
house 房屋 [haʊs; haʊz]
how 怎么;怎样 [haʊ]
how old 多少岁 [haʊ əʊld]
ice cream 冰淇淋 [aɪs kriːm]
idea 主意 [aɪˈdɪə]
juice 果汁 [dʒuːs]
kite 风筝 [kaɪt; kəɪt]
leg 腿 [lɛɡ]
lemon 柠檬 [ˈlɛmən]
like 喜欢 [laɪk]
lion 狮子 [ˈlaɪən]
listen 听 [ˈlɪsən]
litter 乱扔(垃圾) [ˈlɪtə]
little 小的 [ˈlɪtəl]
love 爱 [lʌv]
lovely 可爱的 [ˈlʌvlɪ]
2 14


make 做 [meɪk]
man 男人(复数men) [mæn]
milk 牛奶 [mɪlk]
monkey 猴子 [ˈmʌŋkɪ]
noodle 面条 [ˈnuːdəl]
now 现在 [naʊ]
old 老的 [əʊld]
orange 橙色的 [ˈɒrɪndʒ]
our 我们的 [aʊə]
paint 用颜料画 [peɪnt]
panda 熊猫 [ˈpændə]
photo 照片 [ˈfəʊtəʊ]
pig 猪 [pɪɡ]
plane 飞机 [plein]
play 玩 [pleɪ]
read 阅读 [riːd]
red 红色的 [rɛd]
robot 机器人 [ˈrəʊbɒt]
sheep 绵羊(复数sheep) [ʃiːp]
ship 船 [ʃɪp]
sing 唱歌 [sɪŋ]
skate 滑冰 [skeɪt]
sleep 睡觉 [sliːp]
some 一些 [sʌm]
sorry 对不起 [ˈsɒrɪ]
sour 酸的 [ˈsaʊə]
stone 石头 [stəʊn]
strong 强壮的;坚固的 [strɒŋ]
sweet 甜的 [swiːt]
swim 游泳 [swɪm]
taste 味道;尝 [teɪst]
tea 茶 [tiː]
there 那里 [ðɛə]
throw 扔 [θrəʊ]
tiger 老虎 [ˈtaɪɡə]
to 给;向 [tuː; tʊ; tə]
too 也;还 [tuː]
tog bear 玩具熊 [tɒɡ]
train 火车 [treɪn]
very很;非常 [ˈvɛrɪ]
water 水 [ˈwɔːtə]
we 我们 [wiː]
white 白色的 [waɪt]
work 工作 [wɜːk]
worker 劳动者 [ˈwɜːkə]
yellow 黄色的 [ˈjɛləʊ]

四年级
meet 相识;结识 [miːt]
new 新的 [njuː]
morning 早晨;上午 [ˈmɔːnɪŋ]
classmate 同班同学 [ˈklɑːsˌmeɪt]
her 她的 [hɜː]
name 名字 [neɪm]
sit 坐 [sɪt]
afternoon 下午 [ˌɑːftəˈnuːn]
his 他的 [hɪz]
run 跑 [rʌn]
fast 快地;迅速地;快的 [fɑ:st]
fly 飞;放飞 [flaɪ]
draw 画画 [drɔː]
write 写字;书写 [raɪt]
jump 跳 [dʒʌmp]
welcome 欢迎 [ˈwɛlkəm]
woof (狗叫声)汪汪 [wuːf]
but 但是 [bʌt]
happy 开心的 [ˈhæpɪ]
sad 难过的;悲哀的 [sæd]
tired 累的;疲惫的 [ˈtaɪəd]
hungry 饥饿的 [ˈhʌŋɡrɪ]
full 饱的 [fʊl]
thirsty 口渴的 [ˈθɜːstɪ]
bird 鸟 [bɜːd]
see 看见 [siː]
bottle 瓶子 [ˈbɒtəl]
drink 喝 [drɪŋk]
any 任何的 [ˈɛnɪ]
cousin 表兄弟;表姐妹;堂兄弟;堂
姐妹 [ˈkʌzən]
family 家庭 [ˈfæmɪlɪ]
parent 父亲;母亲 [ˈpɛərənt]
grandparent (外)祖父;(外)祖母
[ˈɡrænˌpɛərənt]
son 儿子 [sʌn]
grandfather (grandpa) (外)祖父;
爷爷;外公 [ˈɡrænˌfɑːðə]
grandmother (grandma) (外)祖母;
3 14


奶奶;外婆 [ˈɡrænˌmʌðə]
uncle 叔叔;伯伯;舅舅;姑父;姨
父 [ˈʌŋkəl]
aunt 姑妈;姨妈;伯母;婶婶;舅
妈 [ɑːnt]
that 那个 [ðæt]
T-shirt T恤衫 [ˈtiːʃɜːt]
brown 棕色的;棕色 [braʊn]
shorts 短裤 [ʃɔːts]
ride 骑(马;自行车) [raɪd]
skirt 短裙 [skɜːt]
dress 连衣裙 [drɛs]
shirt (男式)衬衫 [ʃɜːt]
tooth 牙齿 [tuːθ]
sharp 锋利的;尖的 [ʃɑːp]
help 帮助 [hɛlp]
a pair of 一条;一副;一双 [ə pɛə əv]
get out 出去 [ɡɛt aʊt]
nurse 护士 [nɜːs]
fireman 消防员 [ˈfaɪəmən]
teacher 老师 [ˈtiːtʃə]
doctor 医生 [ˈdɒktə]
bus driver 公共汽车司机
kid 小孩 [kɪd]
so 如此;很;所以 [səʊ]
fire 火;火灾 [faɪə]
people 人;人们 [ˈpiːpəl]
job 工作;职业 [dʒɒb]
play with 玩…… [pleɪ wɪð]
school 学校 [skuːl]
office 办公室 [ˈɒfɪs]
busy 忙碌的;繁忙的 [ˈbɪzɪ]
computer 计算机;电脑
[kəmˈpjuːtə]
many 许多 [ˈmɛnɪ]
library 图书馆;图书室 [ˈlaɪbrərɪ]
playground 操场 [ˈpleɪˌɡraʊnd]
classroom 教室 [ˈklɑːsˌruːm]
toilet 厕所 [ˈtɔɪlɪt]
animal 动物 [ˈænɪməl]
forest 森林 [ˈfɒrɪst]
pupil 小学生 [ˈpjuːpəl]
try 尝试 [traɪ]
first 第一 [fɜːst]
climb trees 爬树 [klaɪm]
shop 商店 [ʃɒp]
tomato 番茄;西红柿 [təˈmɑːtəʊ]
soup 汤 [suːp]
potato 土豆 [pəˈteɪtəʊ]
carrot 胡萝卜 [ˈkærət]
thirty 三十 [ˈθɜːtɪ]
fish 鱼;鱼肉 [fɪʃ]
meat 肉 [miːt]
rice 大米,米饭 [raɪs]
glasses 眼镜 [gla:siz]
want 想要 [wɒnt]
together 一起 [təˈɡɛðə]
magic 神奇的;有魔力的 [ˈmædʒɪk]
need 需要 [niːd]
where 哪里 [wɛə]
in 在……里面 [ɪn]
box 盒子;箱子 [bɒks]
give 给 [ɡɪv]
plate 盘子;碟子 [pleɪt]
on 在……上面 [ɒn]
table 桌子 [ˈteɪbəl]
lunch 午餐 [lʌntʃ]
under 在……下面 [ˈʌndə]
beside 在……旁边 [bɪˈsaɪd]
kitchen 厨房 [ˈkɪtʃɪn]
floor 地板 [flɔː]
angry 生气的 [ˈæŋɡrɪ]
around 在……周围;到处 [əˈraʊnd]
home 家 [həʊm]
street 街道 [striːt]
park 公园 [pɑːk]
near 在……附近 [nɪə]
behind 在……后面 [bɪˈhaɪnd]
supermarket 超市 [ˈsuːpəˌmɑːkɪt]
restaurant 餐馆 [ˈrɛstəˌrɒŋ]
live 住;居住 [laɪv; lɪv]
old 古老的;旧的 [əʊld]
eat 吃 [iːt]
nice 美味的;美好的 [naɪs]
food 食物 [fuːd]
a lot of 很多;大量的 [ə lɒt əv]
shape 形状 [ʃeɪp]
picture 图画;照片 [ˈpɪktʃə]
4 14


square 正方形 [skwɛə]
circle 圆;圆形 [ˈsɜːkəl]
star 五角星形;星星 [stɑː]
rectangle 长方形 [ˈrɛkˌtæŋɡəl]
triangle 三角形 [ˈtraɪˌæŋɡəl]
today 今天 [təˈdeɪ]
well 好;健康 [wɛl]
weather 天气 [ˈwɛðə]
rainy 多雨的 [ˈreɪnɪ]
cloudy 多云的 [ˈklaʊdɪ]
windy 风大的;多风的 [ˈwɪndɪ]
sunny 阳光充足的 [ˈsʌnɪ]
Sunday 星期天 [ˈsʌndɪ; ˈsʌndeɪ]
cloud 云 [klaʊd]
rain 雨;下雨 [reɪn]
sun 太阳 [sʌn]
wind 风 [wɪnd]
touch 碰;触摸 [tʌtʃ]
feel 摸起来;感到 [fiːl]
soft 柔软的 [sɒft]
hard 坚硬的 [hɑːd]
thick 厚的;粗的 [θɪk]
thin 薄的;细的 [θɪn]
blind 瞎的;失明的 [blaɪnd]
noise 响声;吵闹声 [nɔɪz]
young 年轻的 [jʌŋ]
smell 闻;嗅 [smɛl]
strawberry 草莓 [ˈstrɔːbərɪ]
or 或者;还是 [ɔ:, ə]
watermelon 西瓜 [ˈwɔːtəˌmɛlən]
grape 葡萄 [ɡreɪp]
fox 狐狸 [fɒks]
round 圆的 [raʊnd]
purple 紫色的 [ˈpɜːpəl]
wait等待;等候 [weɪt]
minute 一会儿;分钟 [ˈmɪnɪt;
maɪˈnjuːt]
get 得到 [ɡɛt]
those 那些 [ðəʊz]
rise 升起 [raɪz]
shadow 影子 [ˈʃædəʊ]
noon 中午 [nuːn]
high 高的 [haɪ]
sky 天空 [skaɪ]
evening 傍晚;晚上 [ˈiːvnɪŋ]
again 再;又 [əˈɡɛn]
night 夜晚 [naɪt]
moon 月亮 [muːn]
him 他 [hɪm]
stop 停下 [stɒp]
at noon 在中午 [æt nuːn]
go down 落下 [gəʊ daʊn]
at night 在夜晚 [æt naɪt]
take a walk 散步 [teɪk ə wɔːk]
subject 学科;科目 [ˈsʌbdʒɪkt;
səbˈdʒɛkt]
lesson 课 [ˈlɛsən]
Chinese 语文 [tʃaɪˈniːz]
Maths 数学 [mæθs]
English 英语 [ˈɪŋɡlɪʃ]
Science 科学 [ˈsaɪəns]
PE 体育
Music 音乐 [ˈmjuːzɪk]
Art 美术 [ɑːt]
timetable 课程表;时间表
[ˈtaɪmˌteɪbəl]
from 从;来自 [frɒm]
a.m 上午
p.m 下午
break 休息 [breɪk]
from…to… 从…到…
sport 体育运动 [spɔːt]
football 足球 [ˈfʊtˌbɔːl]
club 俱乐部;兴趣小组 [klʌb]
join 参加;加入 [dʒɔɪn]
tell 告诉 [tɛl]
about 关于 [əˈbaʊt]
basketball 篮球 [ˈbɑːskɪtˌbɔːl]
volleyball 排球 [ˈvɒlɪˌbɔːl]
us 我们 [ʌs]
table tennis 乒乓球运动 [ˈteɪbl ˈtɛnɪs]
play football 踢足球
play basketball 打篮球
play volleyball 打排球 [pleɪ]
wonderful 使人愉悦的;绝妙的
[ˈwʌndəfʊl]
violin 小提琴 [ˌvaɪəˈlɪn]
guitar 吉他 [ɡɪˈtɑː]
5 14


whose 谁的 [huːz]
piano 钢琴 [pɪˈænəʊ]
city 城市 [ˈsɪtɪ]
bag 袋子 [bæɡ]
gold金子 [ɡəʊld]
all 全部;所有 [ɔːl]
play the violin 拉小提琴 [pleɪ ðə
ˌvaɪəˈlɪn]
play the guitar 弹吉他
O’clock …点钟
quarter 一刻钟 [ˈkwɔːtə]
time 时间 [taɪm]
half 半;一半 [hɑːf]
wash 洗 [wɒʃ]
dinner 晚餐;正餐 [ˈdɪnə]
start 开始 [stɑːt]
catch 捉住 [kætʃ]
get up 起床 [ɡɛt ʌp]
brush…teeth 刷牙
half past … …点半 [hɑːf]
have breakfast 吃早餐 [hæv
ˈbrɛkfəst]
go to school 去上学 [ɡəʊ tuː skuːl]
wash … face 洗脸 [wɒʃ]
have lunch 吃午餐
have dinner 吃晚餐
go to bed 上床睡觉 [ɡəʊ tuː bɛd]
week 星期 [wiːk]
Monday 星期一 [ˈmʌndɪ]
with 和…一起 [wɪð]
Tuesday 星期二 [ˈtjuːzdɪ]
Wednesday 星期三 [ˈwɛnzdɪ]
Thursday 星期四 [ˈθɜːzdɪ]
Friday 星期五 [ˈfraɪdɪ]
game 游戏 [ɡeɪm]
Saturday 星期六 ['sætədei]
Sunday 星期天 [ˈsʌndɪ; ˈsʌndeɪ]
clock 时钟;钟 [klɒk]
play chess 下国际象棋 [pleɪ tʃɛs]
at the weekend 在周末
(be) late for 迟到 [biː; bɪ]
China 中国 [ˈtʃaɪnə]
talk 谈话;说话 [tɔːk]
May 五月 [meɪ]
June 六月 [dʒuːn]
January 一月 [ˈdʒænjʊərɪ]
February 二月 [ˈfɛbrʊərɪ]
March 三月 [mɑːtʃ]
April 四月 [ˈeɪprəl]
July 七月 [dʒuːˈlaɪ]
August 八月 [ˈɔːɡəst]
September 九月 [sɛpˈtɛmbə]
October 十月 [ɔk'təubə]
November 十一月 [nəʊˈvɛmbə]
December 十二月 [dɪˈsɛmbə]
email 电子邮件 [ˈiːmeɪl]
hat 帽子 [hæt]
wear 穿;戴 [wɛə]
yours 你的;你们的 [jɔːz]
very year 每年 [ˈvɛrɪ]
garden 花园 [ˈɡɑːdən]
plant 植物 [plɑːnt]
leaf 叶子(复数leaves) [liːf]
water 给…浇水 [ˈwɔːtə]
them 它们;他们;她们 [ðɛm]
grow (使)生长;成长 [ɡrəʊ]
seed 种子 [siːd]
every day 每天 [ˈɛvrɪ deɪ]
song 歌曲 [sɒŋ]
zoo 动物园 [zuː]
cinema 电影院 [ˈsɪnɪmə]
museum 博物馆 [mjuːˈzɪəm]
also 也;还 [ˈɔːlsəʊ]
have a party 举办聚会 [hæv]
ugly 丑的;丑陋的 [ˈʌɡlɪ]
duckling 小鸭 [ˈdʌklɪŋ]
duck 鸭子 [dʌk]
river 河;江 [ˈrɪvə]
baby 宝宝;婴儿 [ˈbeɪbɪ]
later 后来;以后 [ˈleɪtə]
quack 嘎嘎 [kwæk]
back 背;背部 [bæk]
away 去别处;朝另一个方向
[əˈweɪ]
swan 天鹅 [swɒn]
into 朝;向;到…里面 [ˈɪntuː]


6 14五年级
future 将来;未来 [ˈfjuːtʃə]
want 想要 [wɒnt]
pilot 飞行员 [ˈpaɪlət]
teach 教(课) [tiːtʃ]
cook 厨师;烹饪 [kʊk]
taxi driver 出租车司机
job 工作;职业 [dʒɒb]
singer 歌手 [ˈsɪŋə]
fall 掉落;落下 [fɔːl]
lifeguard 救生员 [ˈlaɪfˌɡɑːd]
save 救;救助;节约 [seɪv]
become 变成;变得 [bɪˈkʌm]
(be) good at 擅长
by (表示方式);靠近 [baɪ]
walk 走;步行 [wɔːk]
Ms 女士 [ɛm ɛs]
journey 旅程;旅行 [ˈdʒɜːnɪ]
primary school 小学 [ˈpraɪmərɪ
skuːl]
underground 地铁 ['ʌndəgraund]
station 车站 [ˈsteɪʃən]
take 乘坐(交通工具);带领 [teɪk]
after 在…后 [ˈɑːftə]
hour 小时 [aʊə]
bus stop 公共汽车站 [bʌs stɒp]
by bus 乘公共汽车
far from 离…远 [fɑː frɒm]
on foot 步行 [ɒn fʊt]
by bike 骑自行车 [baɪ baɪk]
by car 乘小汽车
get off 下车 [ɡɛt ɒf]
party 聚会 [ˈpɑːtɪ]
when 什么时候 [wɛn]
begin 开始 [bɪˈɡɪn]
bring 带来 [brɪŋ]
thing 东西,事物 [θɪŋ]
favourite 最喜欢的 [ˈfeɪvərɪt]
interesting 有趣的 [ˈɪntrɪstɪŋ]
hat 帽子 [hæt]
have fun 尽情玩
usually 通常 [ˈjuːʒʊəlɪ]
often 经常 [ˈɒfən]
visit 看望;拜访;参观 [ˈvɪzɪt]
sometimes 有时 [ˈsʌmˌtaɪmz]
always 总是;一直 [ˈɔːlweɪz; ˈɔːlwɪz]
never 从不 [ˈnɛvə]
play sport 做运动
go shopping 去购物 [gəʊ ˈʃɒpɪŋ]
clever 聪明的 [ˈklɛvə]
same 相同的 [seɪm]
class 班;班级 [klɑːs]
both (两个)都 [bəʊθ]
cross 穿越;越过 [krɒs]
carry 背;提;拿 [ˈkærɪ]
heavy 重的;沉的 [ˈhɛvɪ]
different 不同的 [ˈdɪfərənt]
bored 无聊的 [bɔ:d]
word 单词 [wɜːd]
easy 容易的 [ˈiːzɪ]
say 说 [seɪ]
then 然后;那么 [ðɛn]
ask 问 [ɑːsk]
answer 回答 [ˈɑːnsə]
soon 很快;不久 [suːn]
each other 互相 [iːtʃ ˈʌðə]
make phone calls打电话 [meɪk]
life 生活 [laɪf]
living room 客厅 [ˈlɪvɪŋ ruːm]
bedroom 卧室 [ˈbɛdˌruːm;
ˈbɛdˌrʊm]
model plane 飞机模型
kitchen 厨房 [ˈkɪtʃɪn]
bathroom 浴室;卫生间 [ˈbɑ
ːθˌruːm]
their 他们的;她们的;它们的
[ðɛə]
light 灯;光 [laɪt]
watch 观看;观察 [wɒtʃ]
TV 电视;电视机 ['ti:'vi:]
before 在…以前 [bɪˈfɔː]
bedtime 就寝时间 [ˈbɛdˌtaɪm]
do … homework 做家庭作业 [du]
turn off 关掉 [tɜːn ɒf]
watch TV 看电视 [wɒtʃ ˈtiːˈviː]
7 14


tell a story 讲故事
beach 海滩 [biːtʃ]
enjoy 享受…的乐趣 [in'dʒɔi]
sunshine 阳光 [ˈsʌnˌʃaɪn]
collect 收集 [kəˈlɛkt]
sea 海 [siː]
letter 信 [ˈlɛtə]
put 放;安置 [pʊt]
know 知道 [nəʊ]
year 年岁,年 [jɪə]
on holiday 度假 [ɒn ˈhɒlɪˌdeɪ]
have a good time 玩得高兴 [hæv ə
gʊd taɪm]
outing 远足 [ˈaʊtɪŋ]
map 地图 [mæp]
hill 小山 [hɪl]
find 发现;找到 [faɪnd]
diamond 钻石 [ˈdaɪəmənd]
another 另一个 [əˈnʌðə]
lake 湖 [leɪk]
funny 滑稽的;好笑的 [ˈfʌnɪ]
hole 洞 [həʊl]
key 钥匙 [kiː]
think 想 [θɪŋk]
at the top of 在…顶部 [æt ðə tɒp əv]
get through 通过 [ɡɛt θruː]
post office 邮局 [pəʊst ˈɒfɪs]
quite 相当,十分 [kwaɪt]
along 沿着;顺着 [əˈlɒŋ]
turn 转向;转弯 [tɜːn]
left 左边 [lɛft]
straight 笔直地 [streɪt]
right 右边;正确的 [raɪt]
between 在…中间 [bɪˈtwiːn]
flower shop 花店
hospital 医院 [ˈhɒspɪtəl]
toy shop玩具店
road 路;马路 [rəʊd]
get to 到达 [ɡɛt tuː]
blow 刮;吹 [bləʊ]
gently 和缓地;温柔地 ['dʒentli]
softly 轻柔地 [ˈsɒftlɪ]
strongly 强劲地 [ˈstrɒŋlɪ]
happily 快乐地 [ˈhæpɪlɪ]
windmill 风车 [ˈwɪndˌmɪl]
move (使)改变位置;移动
[muːv]
slowly 缓慢地 [ˈsləʊlɪ]
quickly 快地;迅速地 ['kwikli]
sound 声音;听起来好像 [saʊnd]
wind-bell 风铃
cut 剪;砍;切 [kʌt]
paper 纸;纸张 [ˈpeɪpə]
quiet 轻声的;安静的 [ˈkwaɪət]
tap 水龙头 [tæp]
use 使用 [juːz; juːs]
vegetable 蔬菜 [ˈvɛdʒtəbəl]
clothes 衣服;服装 [kləʊðz]
farmer 农民 [ˈfɑːmə]
useful 有用的 [ˈjuːsfʊl]
drop 滴;水珠 [drɒp]
up 向上;在上面 [ʌp]
shine 照耀 [ʃaɪn]
over 在…上方 [ˈəʊvə]
mountain 山;山脉 [ˈmaʊntɪn]
tree 树 [triː]
ground 地面 [ɡraʊnd]
inside 在…里面 [ˈɪnˈsaɪd; ˌɪnˈsaɪd;
ˈɪnˌsaɪd]
grow crops 种庄稼 [ɡrəʊ]
put out fires 灭火 [pʊt]
fire 火;火灾 [faɪə]
burn 燃烧;烧 [bɜːn]
hurt (使)受伤 [hɜːt]
must 必须 [mʌst]
careful 小心的 [ˈkɛəfʊl]
safety 安全 [ˈseɪftɪ]
smoke 吸烟 [sməʊk]
match 火柴 [mætʃ]
heat 热;高温 [hiːt]
hate 讨厌 [heɪt]
burn down 烧毁 [bɜːn daʊn]
(be) careful with 当心… [biː; bɪ]
not … at all 一点也不… [nɒt]
tidy 整理;整洁的 [ˈtaɪdɪ]
mess 脏乱;不整洁 [mɛs]
let 让 [lɛt]
sock 短袜 [sɒk]
8 14


yours 你的;你们的 [jɔːz]
cap 帽子 [kæp]
mine 我的 [maɪn]
crayon 彩色蜡笔 [ˈkreɪən]
umbrella 伞 [ʌmˈbrɛlə]
nail 钉子 [neɪl]
drop 使落下;掉落 [drɒp]
stick 粘贴;粘住 [stɪk]
second 秒 [ˈsɛkənd; sɪˈkɒnd]
hers她的 [hɜːz]
theirs 他们的;她们的;它们的
[ðɛəz]
tidy up 把…整理好 [ˈtaɪdɪ ʌp]
(be) full of 装满…;充满… [biː;
bɪ]
a few 几个;一些 [ə fjuː]
why 为什么 [waɪ]
because 因为 [bɪˈkɒz; bɪˈkəz]
study 书房;学习 [ˈstʌdɪ]
dining room 餐室;餐厅 [daɪnɪŋ ruːm]
wild goose 大雁
change 改变;变化 [tʃeɪndʒ]
place 地方 [pleɪs]
twice 两次 [twaɪs]
every 每;每个 [ˈɛvrɪ]
north 北方;向北 [nɔːθ]
south 南方;向南 [saʊθ]
enough 足够的 [ɪˈnʌf]
then 然后 [ðɛn]
all day 一天到晚
future 将来;未来 [ˈfjuːtʃə]
stand 站;站住 [stænd]
machine 机器 [məˈʃiːn]
will 将;将会 [wɪl]
exercise 运动;锻炼;活动
[ˈɛksəˌsaɪz]
early 早;提早 [ˈɜːlɪ]
hard 努力地 [hɑːd]
more 更多的 [mɔː]
in the future 将来 [ɪn ðə ˈfjuːtʃə]
in front of 在…前面 [ɪn frʌnt əv]
take a photo 拍照
wear glasses 戴眼镜 [wɛə]
do exercise 做运动
(be) weak in 不擅长 [biː; bɪ]
not … any more 不再 [nɒt]
storybook 故事书 [ˈstɔːrɪˌbʊk]
buy 买 [baɪ]
story 故事 [ˈstɔːrɪ]
dictionary 字典;词典 [ˈdɪkʃənərɪ]
magazine 杂志 [ˌmæɡəˈziːn]
newspaper 报纸 [ˈnjuːzˌpeɪpə]
week 周;星期 [wiːk]
student 学生 [ˈstjuːdənt]
poster 海报 [ˈpəʊstə]
best 最好的 [bɛst]
writer 作家 [ˈraɪtə]
over there 在那边 [ˈəʊvə ðɛə]
do a survey 做调查 [du]
act … out 表演 [ækt]
weekend 周末 [ˌwiːkˈɛnd;
ˈwiːkˌɛnd]
stay 待;暂住;逗留 [steɪ]
film 电影 [fɪlm]
boat 小船; [bəʊt]
plan 安排;计划 [plæn]
tomorrow 明天 [təˈmɒrəʊ]
build 建筑;建造 [bɪld]
next 紧接着;随后;紧接着的
[nɛkst]
swing 秋千 [swɪŋ]
cry 哭;喊叫 [kraɪ]
until 直到 [ʌnˈtɪl]
see a film 看电影
row a boat 划船 [rəʊ]
holiday 假日;假期 [ˈhɒlɪˌdeɪ]
clear 清澈的 [klɪə]
seafood 海鲜 [ˈsiːˌfuːd]
hotel 旅馆 [həʊˈtɛl]
island 岛 [ˈaɪlənd]
butterfly 蝴蝶 [ˈbʌtəˌflaɪ]
how long 多久 [haʊ lɒŋ]
go swimming 去游泳 [gəʊ ˈswɪmɪŋ]
in the south of 在…的南部
all year round 一年到头
meet 迎接;会见 [miːt]
school gate 校门;校门口 [skuːl]
art room 美术室 [ɑ:t ruːm]
9 14


hall 礼堂 [hɔːl]
finally 最后 [ˈfaɪnəlɪ]
meeting room 会客室;会议室
show 给…看 [ʃəʊ]
project 课题 [ˈprɒdʒɛkt; prəˈdʒɛkt]
board 布告牌;木板 [bɔːd]
which 哪一个;哪一些 [wɪtʃ]
trousers 裤子 [ˈtraʊzəz]
size 尺码 [saɪz]
sweater 毛衣 [ˈswɛtə]
coat外套;大衣 [kəʊt]
shoe 鞋 [ʃuː]
emperor 皇帝 [ˈɛmpərə]
only 只有;仅 [ˈəʊnlɪ]
nod 点头 [nɒd]
smile 笑容;微笑 [smaɪl]
money 钱 [ˈmʌnɪ]
keep 保持 [kiːp]
laugh 大笑 [lɑːf]
try…on 试穿(衣物)
put…on 穿;戴
keep quiet 保持安静 [ki:p ˈkwaɪət]
have a look 看一看 [hæv ə lʊk]
ill 生病的;不舒服 [ɪl]
wrong 有毛病;不正常;错误的
[rɒŋ]
headache 头痛 [ˈhɛdˌeɪk]
fever 发烧;发热 [ˈfiːvə]
should 应该 [ʃʊd]
medicine 药 [ˈmɛdɪsɪn]
rest 休息 [rɛst]
toothache 牙痛 [ˈtuːθˌeɪk]
toothless 没有牙齿的 ['tu:θlis]
present 礼物 [ˈprɛzənt; prɪˈzɛnt]
world 世界 [wɜːld]
dentist 牙医 [ˈdɛntɪst]
have a headache 头疼 [hæv ə
ˈhɛdˌeɪk]
have a fever 发烧
have a cold 感冒 [hæv ə kəʊld]
have a rest 休息一下 [kɔːl əˈtɛnʃən
tuː]
get well 康复
have a toothache 牙疼 [hæv ə
ˈtuːθˌeɪk]
have a meeting 开会 [hæv ə
ˈmiːtɪŋ]
pull … out 把…拔出 [pʊl]
invention 发明;创造 [ɪnˈvɛnʃən]
watch 手表 [wɒtʃ]
anywhere 任何地方 [ˈɛnɪˌwɛə]
travel 旅行;长途行走 [ˈtrævəl]
invent 发明 [ɪnˈvɛnt]
something 某事;某物 [ˈsʌmθɪŋ]
myself 我自己 [maɪˈsɛlf]
camera 相机 [ˈkæmərə; ˈkæmrə]
far away from … 远离… [fɑː]
festival 节日 [ˈfɛstɪvəl]
important 重要的 [ɪmˈpɔːtənt]
call 把…叫做 [kɔːl]
dumpling 饺子 [ˈdʌmplɪŋ]
relative 亲戚 [ˈrɛlətɪv]
red packet 红包 [rɛd ˈpækɪt]
firework 烟火;烟花 [ˈfaɪəˌwɜːk]
monster 怪物 [ˈmɒnstə]
end 结尾;结束 [ɛnd]
village 村庄 [ˈvɪlɪdʒ]
last 最后的 [lɑːst]
firecracker 鞭炮;爆竹 [ˈfaɪəˌkrækə]
mooncake 月饼 ['mu:nkeik]
at the end of 在…的最后 [æt ðɪ ɛnd əv]
giant 巨人 [ˈdʒaɪənt]
wall 墙;围墙 [wɔːl]
kind 友好的;体贴的 [kaɪnd]
through 穿过 [θruː]
no entry 禁止进入
(be) kind to … 对…友好 [biː; bɪ]
Knock down 推倒;拆掉 [nɒk daʊn]

六年级
month 一个月的时间;月份
[mʌnθ]
cute 可爱的 [kjuːt]
pretty 漂亮的 [ˈprɪtɪ]
handsome 英俊的;帅气的
[ˈhændsəm]
turtle 乌龟 [ˈtɜːtəl]
10 14


catch 逮住;捕捉 [kætʃ]
fly 苍蝇 [flaɪ]
grow up 长大;成长 [ɡrəʊ ʌp]
junior high school 初级中学
[ˈdʒuːnjə haɪ skuːl]
(be) born 出生 [biː; bɪ]
famous 著名的;出名的 [ˈfeɪməs]
during 在…期间 [ˈdjʊərɪŋ]
spend 度过 [spend]
everyone 每个人;所有人
[ˈɛvrɪˌwʌn]
countryside 乡村;农村 [ˈkʌntrɪˌsaɪd]
pick 采摘 [pɪk]
summer holiday 暑假 [ˈsʌmə
ˈhɒlɪˌdeɪ]
healthy 健康的;有益于健康的
[ˈhɛlθɪ]
unhealthy 不健康的;损害健康的
[ʌnˈhɛlθɪ]
hamburger 汉堡包 [ˈhæmˌbɜːɡə]
cola 可乐 [ˈkəʊlə]
yesterday 昨天 [ˈjɛstədɪ]
fruit 水果 [fruːt]
pie 馅饼 [paɪ]
pizza 比萨饼 [ˈpiːtsə]
sandwich 三明治 [ˈsænwɪdʒ]
vegetable 蔬菜 [ˈvɛdʒtəbəl]
chicken 鸡肉 [ˈtʃɪkɪn]
chocolate 巧克力 [ˈtʃɒkəlɪt]
a little 少量的 [ə ˈlɪtl]
fish and chips 炸鱼薯条 [fɪʃ ænd
tʃɪps]
neighbour 邻居 [ˈneɪbə]
son 儿子 [sʌn]
daughter 女儿 [ˈdɔːtə]
noisy 吵闹的 ['nɔizi]
owl 猫头鹰 [aʊl]
dig 挖(土);掘(洞) [dɪɡ]
make noise 制造噪音
thousand 一千 [ˈθaʊzənd]
hundred 一百 [ˈhʌndrəd]
wild 野生环境;野生的 [waɪld]
South China tiger 华南虎
blue whale 蓝鲸 [bluː weɪl]
way 路;方式;方法 [weɪ]
die 死;死亡 [daɪ]
rhino 犀牛 ['rainəu]
learn 学会;学习 [lɜːn]
send 安排去;寄;送 [sɛnd]
in danger 面临危险 [ɪn ˈdeɪndʒə]
in the past 在过去 [ɪn ðə pɑːst]
take care of 照顾;照料 [teɪk kɛə əv]
go for a walk 去散步 [gəʊ fɔː ə wɔːk]
drive away 赶走 [draɪv əˈweɪ]
e-friend 网友
country 国家 [ˈkʌntrɪ]
other 其他的 [ˈʌðə]
team (游泳或运动的)队 [tiːm]
hobby 业余爱好 [ˈhɒbɪ]
grade 年级 [ɡreɪd]
yourself 你自己 [jɔːˈsɛlf]
would like (表示意愿、喜欢)
shall (表示提出或征求意见)
[ʃæl]
princess 公主 [prɪnˈsɛs]
police 警方;警察部门 [pəˈliːs]
exciting 令人激动的;使人兴奋的
[ɪkˈsaɪtɪŋ]
brave 勇敢的 [breɪv]
policeman 警察 [pəˈliːsmən]
boring 没趣的;令人厌倦的
[ˈbɔːrɪŋ]
queen 王后 [kwiːn]
mirror 镜子 [ˈmɪrə]
fairest 最美丽的 [fɛə]
kill 杀死 [kɪl]
asleep 睡着的 [əˈsliːp]
neat time 下次 [niːt]
once upon a time 从前 [wʌns
əˈpɒn ə taɪm]
fall asleep 睡着 [fɔːl əˈsliːp]
bee 蜜蜂 [biː]
insect 昆虫 [ˈɪnsɛkt]
ant 蚂蚁 [ænt]
anything 任何东西 [ˈɛnɪˌθɪŋ]
kind 种类 [kaɪnd]
finger 手指 [ˈfɪŋgə]
dancer 跳舞者;舞蹈演员 [ˈdɑːnsə]
11 14


insect museum 昆虫博物馆 [ˈɪnsɛkt]
car museum 汽车博物馆 [kɑː]
model car 汽车模型
science museum 科学博物馆 [ˈsaɪəns
sick 生病的 [sɪk]
recycle 回收利用;再利用 [riːˈsaɪkəl]
glass 玻璃制品;玻璃 [ɡlɑːs]
own 自己的 [əʊn]
mjuːˈzɪəm]
many kinds of 各种各样的
capital 首都 [ˈkæpɪtəl]
north 北;北部 [nɔːθ]
east 东;东部 [iːst]
west 西;西部 [wɛst]
south 南;南部 [saʊθ]
palace 王宫;宫殿 [ˈpælɪs]
most 大多数 [məʊst]
tourist 游客 [ˈtʊərɪst]
building 建筑物;楼房 [ˈbɪldɪŋ]
sushi 寿司 [ˈsuːʃɪ]
in the north of 在…北部
in the east of 在…东部
air 空气 [ɛə]
everywhere 处处;到处 [ˈɛvrɪˌwɛə]
alive 活着的 [əˈlaɪv]
balloon 气球 [bəˈluːn]
factory 工厂 [ˈfæktərɪ]
smoke 烟 [sməʊk]
dirty 脏的 [ˈdɜːtɪ]
clean 干净的;洁净的 [kliːn]
hurt 感到痛 [hɜːt]
fresh 清新的 [frɛʃ]
plant 种植 [plɑːnt]
keep … alive 让…活着 [kiːp]
plant trees 植树 [plɑ:nt tri:z]
wood 木头;木材 [wʊd]
cool 使变凉 [kuːl]
match 火柴 [mætʃ]
miss 想念 [mɪs]
have to 不得不 [hæv tu:]
cut … down 把…砍倒 [kʌt]
look for 寻找 [lʊk fɔː]
Earth 地球 [ɜːθ]
part 地区;区域 [pɑːt]
forest 森林 [ˈfɒrɪst]
land 陆地 [lænd]
ocean 海洋 [ˈəʊʃən]
rubbish 垃圾 [ˈrʌbɪʃ]
so many 这么多
pick up 捡起;拾起 [pɪk ʌp]
shopping bag 购物袋 [ˈʃɒpɪŋ bæɡ]
plastic bag 塑料袋 [ˈplæstɪk bæɡ]
weigh 有…重;重 [weɪ]
kilogram 千克;公斤 [ˈkɪləʊˌɡræm]
centimetre 厘米 [ˈsɛntɪˌmiːtə]
taller 更高的
fan 迷;爱好者 [fæn]
fantastic 极好的 [fænˈtæstɪk]
themselves 他们自己;她们自己;它
们自己 [ðəmˈsɛlvz]
theatre 剧院 [ˈθɪətə]
go fishing 去钓鱼 [gəʊ ˈfɪʃɪŋ]
enjoy oneself 玩得愉快;得到乐趣
[ɪnˈdʒɔɪ wʌnˈsɛlf]
get…in 收割
life 生活 [laɪf]
writer 作家 [ˈraɪtə]
photographer 摄影师 [fəˈtɒɡrəfə]
film 胶卷 [fɪlm]
digital 数码的 [ˈdɪdʒɪtəl]
street cleaner 环卫工人
sweep 扫地 [swiːp]
broom 扫帚 [bruːm; brʊm]
drive 驾驶 [draɪv]
street sweeper 扫地车
wife 妻子 [waɪf]
poor 贫穷的;差的;次的 [pʊə]
fairy 仙子;小精灵 [ˈfɛərɪ]
wish 愿望;祝愿 [wiʃ]
by hand 用手 [baɪ hænd]
right away 立即;马上 [raɪt əˈweɪ]
in a short time 很快
carry 背;提;拿 [ˈkærɪ]
online 在线地;在线的 [ˈɒnˌlaɪn]
head teacher 校长
ps 附言(用于信末)
mountain 山;山脉 [ˈmaʊntɪn]
even 甚至 [ˈiːvən]
12 14


space 太空 [speɪs]
dinosaur 恐龙 [ˈdaɪnəˌsɔː]
a piece of 一张;一片 [ə piːs əv]
have a picnic 去野餐 [hæv ə ˈpɪknɪk]
better and better越来越好
oil 油 [ɔɪl]
oil painting 油画 [ɔɪl ˈpeɪntɪŋ]
powerful 强有力的;力量大的
[ˈpaʊəfʊl]
ink 墨水;墨汁 [ɪŋk]
Chinese ink painting 中国水墨画
[tʃaɪˈniːz]
brush 画笔;刷子;刷 [brʌʃ]
paints 绘画颜料 [peints]
artist 艺术家;画家 [ˈɑːtɪst]
unhappy 不高兴的 [ʌnˈhæpɪ]
carefully 仔细地 [ˈkɛəfʊlɪ]
on the left 在左边
on the right 在右边
all the time 一直;始终 [ɔːl ðə taɪm]
craft 手艺;工艺 [krɑːft]
crown 王冠;皇冠 [kraʊn]
scissors 剪刀 [ˈsɪzəz]
tape 胶带 [teɪp]
glue 胶水 [ɡluː]
saw 锯 [sɔː]
craftsman 工匠;手艺人 [ˈkrɑ
ːftsmən]
tool 工具 [tuːl]
easily 容易地 [ˈiːzɪlɪ]
himself 他自己 [hɪmˈsɛlf]
still 仍然 [stɪl]
model house 房子模型
a long tome ago 很久以前 [eɪ; ə]
at work 忙着(做事情) [æt wɜːk]
say to oneself 自言自语
long race 长跑 [lɒŋ]
short race 短跑
win 获胜;赢 [wɪn]
long jump 跳远 [lɒŋ dʒʌmp]
high jump 跳高 [haɪ dʒʌmp]
swimsuit 游泳衣 [ˈswɪmˌsuːt]
swimming cap 游泳帽
swimming pool 游泳池 [ˈswɪmɪŋ puːl]
warm-up 准备活动;热身练习
[ˈwɔːmʌp]
fit 健壮的 [fɪt]
swimming goggles 游泳镜
bell 铃铛 [bɛl]
neck 脖子 [nɛk]
ago 以前 [əˈɡəʊ]
gatekeeper 门卫 [ˈɡeɪtˌkiːpə]
praise 赞扬;称赞 [preɪz]
praise … for … 因…而表扬…
[preɪz]
sign 标识 [saɪn]
middle 中间;中部;中心 [ˈmɪdəl]
special 特别的 [ˈspɛʃəl]
path 小路;小径 [pɑːθ]
may 可能;可以 [meɪ]
lost 迷路的;迷失的 [lɒst]
worry 担心 [ˈwʌrɪ]
follow 跟随;跟着 [ˈfɒləʊ]
in the middle 在中间
look out 小心;当心 [lʊk aʊt]
no smoking 禁止吸烟
no swimming 禁止游泳 [nəʊ]
get lost 迷路 [ɡɛt lɒst]
some time 一段时间 [sʌm taɪm]
on the way 在路上 [ɒn ðə weɪ]
reuse 重新利用 [riːˈjuːz; riːˈjuːs]
can 金属罐 [kæn]
rubber 橡皮 [ˈrʌbə]
vase 花瓶 [vɑːz]
pen holder 笔筒
envelope 信封 [ˈɛnvəˌləʊp]
plastic 塑料制的;塑料的 [ˈplæstɪk]
rubbish bin 垃圾桶
truck 卡车 [trʌk]
piece 碎片;碎块 [piːs]
cloth 布;布料 [klɒθ]
throw away 扔掉 [θrəʊ əˈweɪ]
fairy tale 童话 [ˈfɛərɪ teɪl]
adult 成年人 [ˈædʌlt]
well-known 众所周知的;著名的
[ˈwɛlˈnəʊn]
stronger 更强大的 [strɒŋ]
than 比 [ðæn]
13 14


scarf 围巾(复数scarves或scarfs)
[skɑːf]
blow off 吹掉 [bləʊ ɒf]
take off 脱掉 [teik ɒf]
Western 西方的 [ˈwɛstən]
turkey 火鸡 [ˈtɜːkɪ]
bright 明亮的;鲜艳的 [braɪt]
laugh at 嘲笑 [lɑːf æt]
jack-o’-lantern 南瓜灯
pea 豌豆 [piː]
pod 豆荚 [pɒp]
forever 永远 [fɔːˈrɛvə; fəˈrɛvə]
bigger 更大的 [ˈbɪɡə]
excited 兴奋的 [ɪkˈsaɪtɪd]
bullet 子弹 [ˈbʊlɪt]
lazy 懒惰的 [ˈleɪzɪ]
roof 屋顶 [ruːf]
yard 院子 [jɑːd]
hit 碰撞;撞击 [hɪt]
see the world 见世面
one by one 一个接一个地 [wʌn
wʌn]
look out of 往外看 [lʊk aʊt əv]
baɪ
14 14

小语种专业大学排名-安全总结


停车位-公文的格式


毕业生登记表怎么填-器重的近义词


复兴之路-泉水


gametheory-照样子写词语


剑网三升级攻略-竹里馆


费用分析报告-雷锋的作文


中英文简历-感恩主题班会教案